شاهین وسیگار!!
دو عضو جدایی ناپذیر از من !!
سرطان بگیر و بمیر !
تمام