کیستی ای ...

قرارمان بر شناخت بود نه بر ناشناسی ..

همانا در کلامت تردیدیست 

که در نگاهت نیست !

چرا افسون کنی مارا 

چرا بر هم زنی کاه را

ازین کارها چیزی نیاید پدید

اگر نصیب شود اید جدید

که از تو نباشد بعید 

که نامم بود وحید

هرروز بخوانم من قران مجید

و تو گویی من ای وحید 

و من گویم ای مردک نباید وسط کلامم پرید 

پریدن بسا کار نالایقانست است و بس

و تو گویی :

+بس نیست گلرنگه

:)))