پا مرغم گرون شده ..

مرغ کیلو 10 تومن بعد پای مرغ 7 تومن ؟

با این وضع بازار مراکز لیزر درمانی و اپیلاسیون کساد میشه ..

ملت خودشون پشماشون به صورت فابریک طور میریزه !

نه بخدا !!